Kontakt oss  |  Lenker  |  

Foredragsmanus

PÅ DENNE SIDEN VIL DU FINNE KUNNE LASTE NED PRESENTASJONER, ARTIKLER OG FOREDRAGSMANUS FRA VÅRE KURS OG KONFERANSER. TRYKK PÅ TEKST FOR Å LASTE NED.

UTENFORSKAP 2013: Normalitet, Annerledeshet og Diagnostisering.

 

Konferanseprogrammet

Konferansens egne facebooksider

Samarbeidspartner Utdanningsforbundet

 

 

 

 

 

 

Katrine Fangen (Professor i sosiologi) Om det å være innenfor/utenfor:

Sosial ekskludering av unge med innvandrerbakgrunn - den relasjonelle, stedlige og politiske dimensjonen

Young adulst of ethnic minority background on the Norwegian labour market: The interactiona co-construction of exclusion by employers and customers.

Social exclusion and inclusion of young immigrants. Presentation of an analytical framework.

 

Charlotte Lunde (Lege, Oslo universitetssykehus)

Barn og diagnoser

 

Emilie Kinge (Førskolelærer og spesialpedagog)

Er alt testbart? Testing, kartlegging, diagnostisering - og hva så?

 

Terje Overland (Psykolog og spesialpedagog)

Inkludering - på hvilke premisser?

 

Terje Ogden (Forskningsdirektør, Atferdssenteret UNIRAND og professor, psykologisk institutt, UiO)

Diagnoser i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge - konsekvenser og alternativer.


 

 
Sertifisering i turnusplanlegging,utdyping av innhold
TEAM OG TEAMUTVIKLING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det ønskes at viktige virksomhetsområder skal organiseres og ledes som team. Les mer..

.
ENDRINGSLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å planlegge og iverksette endringer. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

KONFLIKTHÅNDTERING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å forholde seg til krevende situasjoner og personer, som kan ende opp i konflikter og konfliktsituasjoner. Les mer..

PRAKTISK PERSONALLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer mellomledere med personalansvar står overfor. Fokuset er speielt rettet mot å skape et godt arbeidsmiljø, med vekt på gjensidig faglig respekt og behov for læring og utvikling. Les mer..

PROSJEKTLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i bruk av prosjektorganisasjon som virkemiddel for å planlegge og gjennomføre vellykket endrings- og utviklingsarbeid. Spesielt fokus rettes mot det å være leder i forskjellige typer prosjekter. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

GRUNNLEGGENDE ØKONOMIFORSTÅELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder praktisk økonomistyring. Spesielt fokus på grunnleggende økonomiforståelse. Les mer..

VERDIBASERT LEDELSE

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse og innsikt i verdibasert ledelse. Verdibasert ledelse fokuserer på å utvikle en verdibevisst organisasjon og organisasjonskultur. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

ORGANISASJON OG LEDELSE

Kurset gir en grunnleggende innføring i organisasjons- og ledelsesfaget, basert på den internasjonalt renommerte læreboken til forfatterne Bolman og Deal. Organisasjonen som formelt og uformelt system vil bli beskrevet. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..