Kontakt oss  |  Lenker  |  

FOREBYGGING OG KONFLIKTHÅNDTERING

MODULBASERT PRAKTISK RETTET MELLOMLEDERUTDANNING

 

Alle våre kurs i denne utdanningen er knyttet til konkrete muligheter og utfordringer en mellomleder står overfor i sin aktuelle jobbsituasjon. Den overordnede målsettingen er at den enkelte leder skal tilegne seg økt kompetanse, som skal gi bedre oppgavemestring og bedre problemløsning. I undervisningsopplegget inngår matnyttige eksempler, egne erfaringer, refleksjon, viktige basisteorier, samt konkrete verktøy og virkemidler (teknikker) for anvendelse i praksis. Fokuset er deg selv som leder eller potensiell leder. Også medarbeidere, tillitsvalgte og vernepersonell vil ha stor nytte av kunnskapen i sine samarbeidsrelasjoner.


MÅL:

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å forholde seg til krevende situasjoner og personer, som kan ende opp i konflikter og konfliktsituasjoner. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen i ansvaret for å skape grunnlag for det gode arbeidsmiljø som ledd i forebygging av konflikter. Det vil bli diskutert hva som kjennetegner forskjellen på den konstruktive uenighet og den destruktive konflikt. Medarbeiders formelle rettigheter i henhold til lov og avtaleverk tas opp til behandling. Konkrete forslag til hvordan en leder og en medarbeider bør ta opp vanskelige saker, står sentralt i kurset. Aktuelle råd og tips i den praktiske konfliktprosess vil bli belyst, bl.a. ut fra den såkalte LØFT-metoden

 

DELTEMAER SOM VIL BLI BEHANDLET:

• Hovedproblemstillinger og sentrale begreper

• Konflikter som realitet i organisasjoner

• Lederansvaret i konflikthåndtering med fokus på grensesetting

• Medarbeiders ansvar - hva kjennetegner en god medarbeider?

• Konflikttyper og konfliktkilder

• Kjennetegn på de typiske konfliktdynamikker når konflikt er en realitet

• Hersketeknikker, maktspill og negative subkulturer • Whistleblowing, - når si ifra om klanderverdige forhold?

• Drøfting av lojalitetsbegrepet

• Stillingsvern og formelle rettigheter i den harde konfliktsituasjon

• Hvordan praktisk håndtere de vanskelige situasjonene og de vanskelige personene?

• Praktiske interveneringsteknikker i den manifeste konflikt

• Grensesnittet mellom den konstruktive uenighet og den destruktive konflikt

• Konfliktløsningsalternativer

• Bruk av ekstern 3. person som konfliktmegler

• Praktiske tiltak for forebygging av konflikter

• Bruk av samtaleverktøy som konfliktforebygging

• Praktisk bruk av LØFT-metoden som verktøy

• Hva gjør vi når den bilagte konflikten blusser opp igjen?

 

MÅLGRUPPE:

Aktuelle kursdeltagere er ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor som ønsker å arbeide mer målrettet og systematisk når det gjelder forebygging og håndtering av manifeste konflikter.

 

UNDERVISNING:

Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid inngår også som en sentral del av læringsprosessen. Det vil bli presentert konkrete cases i forebygging og håndtering av konflikter foretatt i organisasjoner i offentlig og privat sektor. Undervisningsomfanget ekvivalerer fire heldagskurs tilsvarende (8 timer x 4 dager = 32 timer).

 

ARBEIDSMÅTER:

Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved deltagelse i klasseplenum, frivillige kollokviegrupper, selvstudium og ved nettveiledning. Nettveiledning skjer ved at studentene ut fra eget behov kontakter nettveileder på internett.

 

EKSAMEN:

Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen med oppgitt oppgave bestående av en teoridel og et mini-case. Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på to eller tre studenter. Karakterer fastsettes etter gjeldende normer i høyskolesystemet. Ved bestått eksamen tildeles kandidaten vitnemål som dokumenterer en tilegnet kompetanse tilsvarende 7,5 studiepoeng

 

OBLIGATORISK LITTERATUR:

Larsen, Nils-Petter: Konflikter og uenighet på arbeidsplassen. Cappelen Akademisk Forlag. Oslo 1999. Antall sider: 160 Laangslet,

Gro Johnsrud: LØFT. Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling og konfliktløsning. adNotam Gyldendal. Oslo 1999. Antall sider: 202.

PRIS:

Kurset koster 2400 kroner for de to første kursdagen. De to siste dagene koster så1900 kroner. For leie av lokaler, bervertning o.s.v. påløper en dagpakkepris på kr. 550 pr. dag, som i sin helhet går til å dekke kostnadene for konferansestedet. Om man ønsker å ta eksamen i tillegg koster dette 1200 kroner.

PÅMELDING:

For å melde deg på kurset send en E-post til kjaerre@online.no der du inkluderer Navn, Adresse, Telefonnummer, Fakturaadresse og en E-post vi kan få tak i deg på.

FOR NÆRMERE OPPLYSNINGER KONTAKT:

KLM-Lahnstein A/S v/Jan Harald Kjærre Storgaten 13 A 4550 Farsund Mobil: 90 09 84 60 E-mail: kjaerre@online.no eller jan.harald@klm-lahnstein.com
Sertifisering i turnusplanlegging,utdyping av innhold
TEAM OG TEAMUTVIKLING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det ønskes at viktige virksomhetsområder skal organiseres og ledes som team. Les mer..

.
ENDRINGSLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å planlegge og iverksette endringer. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

KONFLIKTHÅNDTERING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å forholde seg til krevende situasjoner og personer, som kan ende opp i konflikter og konfliktsituasjoner. Les mer..

PRAKTISK PERSONALLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer mellomledere med personalansvar står overfor. Fokuset er speielt rettet mot å skape et godt arbeidsmiljø, med vekt på gjensidig faglig respekt og behov for læring og utvikling. Les mer..

PROSJEKTLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i bruk av prosjektorganisasjon som virkemiddel for å planlegge og gjennomføre vellykket endrings- og utviklingsarbeid. Spesielt fokus rettes mot det å være leder i forskjellige typer prosjekter. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

GRUNNLEGGENDE ØKONOMIFORSTÅELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder praktisk økonomistyring. Spesielt fokus på grunnleggende økonomiforståelse. Les mer..

VERDIBASERT LEDELSE

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse og innsikt i verdibasert ledelse. Verdibasert ledelse fokuserer på å utvikle en verdibevisst organisasjon og organisasjonskultur. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

ORGANISASJON OG LEDELSE

Kurset gir en grunnleggende innføring i organisasjons- og ledelsesfaget, basert på den internasjonalt renommerte læreboken til forfatterne Bolman og Deal. Organisasjonen som formelt og uformelt system vil bli beskrevet. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..