Kontakt oss  |  Lenker  |  

KVALITET OG KVALITETSLEDLELSE

MODULBASERT PRAKTISK RETTET MELLOMLEDERUTDANNING


Alle våre kurs i denne utdanningen er knyttet til konkrete muligheter og utfordringer en mellomleder står overfor i sin aktuelle jobbsituasjon. Den overordnede målsettingen er at den enkelte leder skal tilegne seg økt kompetanse, som skal gi bedre oppgavemestring og bedre problemløsning. I undervisningsopplegget inngår matnyttige eksempler, egne erfaringer, refleksjon, viktige basisteorier, samt konkrete verktøy og virkemidler (teknikker) for anvendelse i praksis. Fokuset er deg selv som leder eller potensiell leder. Også medarbeidere, tillitsvalgte og vernepersonell vil ha stor nytte av kunnskapen i sine samarbeidsrelasjoner.

 

MÅL:

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når den skal arbeide systematisk og målrettet med kvalitet. Fokuset er spesielt rettet mot hvordan ledere og medarbeidere i samspill kan planlegge og gjennomføre kvalitetsforbedringer. Gjennomgangen av stoffet vil være forankret i den internasjonale standarden ISO 9001. Kvalitetsbegrepet vil bli belyst og drøftet slik at kvalitet inngår som en integrert virkelighetsforståelse i den daglige drifting, endring og utvikling av virksomheten.

 

DELTEMAER SOM VIL BLI BEHANDLET:

• Hovedproblemstillinger og sentrale begreper

• Historisk perspektiv: fra kvalitetskontroll til kvalitetsforbedring

• Kvalitet som et grunnleggende tenkesett med fokus på sluttbrukers behov

• Organisasjonens ambisjoner, mål og strategier når det gjelder kvalitet

• Drøfting av fenomenet totalkvalitetsledelse (TKL)

• Aktuelle teorier om kvalitet, Demings sirkel, andre sentrale modeller

• Hva kjennetegner et kvalitetssystem (elementene i et kvalitetssystem)?

• Presentasjon av kvalitetsstandarden ISO 9001 og andre standarder

• Hva forstår vi med akkreditering, sertifisering, internkontroll?

• Skrittvis fremdriftsplan for å oppnå akkreditering eller sertifisering

• Dokumentasjon av prosedyrer, kvalitetsmål, avviksregistrering og forbedringstiltak

• Planlegging og gjennomføring av kvalitetsrevisjoner, krav til ekstern bedømmer

• Eksempler på hvordan forskjellige bransjer arbeider med kvalitet

• Kvalitet som linjeansvar og ikke bare som en spesialitet i stab

• Toppleders særskilte ansvar for å sette kvalitet på den interne dagsorden

• Kvalitetsutvikling og –forbedring som prosesser drevet frem nedenifra

• Hvordan dyktiggjøre medarbeidere i det praktiske arbeidet med kvalitet?

• Suksesskriterier, farer og feller i arbeidet med kvalitet

• Presentasjon av aktuelle verktøy (eks.: risikoanalyser) til bruk i kvalitetsarbeidet

• Utfordringer når det gjelder morgendagens kvalitetsarbeid

MÅLGRUPPE:

Aktuelle kursdeltagere er ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor. Fokuset i undervisningen vil i hovedsak være rettet mot mellomleders særskilte utfordringer når det gjelder kvalitetsarbeid i den praktiske jobbhverdag.

 

UNDERVISNING:

Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid inngår også som en sentral del av læringsprosessen. Det vil bli presentert konkrete cases i kvalitetsledelse foretatt i organisasjoner i offentlig og privat sektor. Undervisningsomfanget ekvivalerer fire heldagskurs tilsvarende (8 timer x 4 dager = 32 timer).

 

ARBEIDSMÅTER:

Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved deltagelse i klasseplenum, frivillige kollokviegrupper, selvstudium og ved nettveiledning. Nettveiledning skjer ved at studentene ut fra eget behov kontakter nettveileder på internett.

 

EKSAMEN:

Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen med oppgitt oppgave bestående av en teoridel og et mini-case. Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på to eller tre studenter. Ved bestått eksamen tildeles kandidaten vitnemål som dokumenterer en tilegnet kompetanse tilsvarende 7,5 studiepoeng.

 

OBLIGATORISK LITTERATUR:

Aune, Asbjørn: Kvalitetsdrevet ledelse – kvalitetsstyrte bedrifter 3. utg. Gyldendal akademisk. Oslo 2000. Antall sider: 365.

 

PRIS:
Kurset koster 2400 kroner for de to første kursdagen. De to siste dagene koster så 1900 kroner. For leie av lokaler, bevertning osv påløper en dagpakkepris på kr. 550,- kroner pr. kursdag som i sin helhet går til å dekke dette til konferansestedet. Om man ønsker å ta eksamen i tillegg koster dette 1200 kroner.

 

PÅMELDING:
For å melde deg på kurset send en E-post til kjaerre@online.no der du inkluderer Navn, Adresse, Telefonnummer, Fakturaadresse og en E-post vi kan få tak i deg på.

 

FOR NÆRMERE OPPLYSNINGER KONTAKT:

KLM-Lahnstein A/S v/Jan Harald Kjærre Storgaten 13 A 4550 Farsund. Mobil: 90 09 84 60 E-mail: kjaerre@online.no eller jan.harald@klm-lahnstein.com
Sertifisering i turnusplanlegging,utdyping av innhold
TEAM OG TEAMUTVIKLING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det ønskes at viktige virksomhetsområder skal organiseres og ledes som team. Les mer..

.
ENDRINGSLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å planlegge og iverksette endringer. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

KONFLIKTHÅNDTERING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å forholde seg til krevende situasjoner og personer, som kan ende opp i konflikter og konfliktsituasjoner. Les mer..

PRAKTISK PERSONALLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer mellomledere med personalansvar står overfor. Fokuset er speielt rettet mot å skape et godt arbeidsmiljø, med vekt på gjensidig faglig respekt og behov for læring og utvikling. Les mer..

PROSJEKTLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i bruk av prosjektorganisasjon som virkemiddel for å planlegge og gjennomføre vellykket endrings- og utviklingsarbeid. Spesielt fokus rettes mot det å være leder i forskjellige typer prosjekter. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

GRUNNLEGGENDE ØKONOMIFORSTÅELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder praktisk økonomistyring. Spesielt fokus på grunnleggende økonomiforståelse. Les mer..

VERDIBASERT LEDELSE

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse og innsikt i verdibasert ledelse. Verdibasert ledelse fokuserer på å utvikle en verdibevisst organisasjon og organisasjonskultur. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

ORGANISASJON OG LEDELSE

Kurset gir en grunnleggende innføring i organisasjons- og ledelsesfaget, basert på den internasjonalt renommerte læreboken til forfatterne Bolman og Deal. Organisasjonen som formelt og uformelt system vil bli beskrevet. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..