Kontakt oss  |  Lenker  |  

LEDELSESTEORIER ANVENDT I PRAKSIS

MODULBASERT PRAKTISK RETTET MELLOMLEDERUTDANNING

 

Alle våre kurs i denne utdanningen er knyttet til konkrete muligheter og utfordringer en mellomleder står overfor i sin aktuelle jobbsituasjon. Den overordnede målsettingen er at den enkelte leder skal tilegne seg økt kompetanse, som skal gi bedre oppgavemestring og bedre problemløsning. I undervisningsopplegget inngår matnyttige eksempler, egne erfaringer, refleksjon, viktige basisteorier, samt konkrete verktøy og virkemidler (teknikker) for anvendelse i praksis. Fokuset er deg selv som leder eller potensiell leder. Også medarbeidere, tillitsvalgte og vernepersonell vil ha stor nytte av kunnskapen i sine samarbeidsrelasjoner.


MÅL:

Kurset gir en oversikt over de mest aktuelle ledelsesteorier og hvordan disse kan anvendes på en praktisk måte i moderne organisasjoner. Det vil bli gitt et et historisk overblikk på ledelse med utgangspunkt i de klassiske lederlsesteorier fra F.W. Taylor, H. Fayol og M. Weber til moderne ledelsesteorier som kaosledelse og inkluderingsledelse. Kurset vil ha en særskilt fordypning i situasjonsbestemt ledelse. selvledelse og transformasjonsledelse. Det vil bli lagt vekt på hvordan ledelsesteoriene kan omformes til gode, interne ledelsesprinsipper myntet på fremtidige utfordringer organisasjoner står overfor.

 

DELTEMAER SOM VIL BLI BEHANDLET:

• Hovedproblemstillinger og sentrale begreper

• Hovedproblemstillinger og sentrale begreper. Forståelsen av ledelsesbegrepet

• Hva forstår vi med ledelsesteorier? Typologier og metodeproblemer

• Empiri og forskningsfunn med fokus på skoleretninger og ny trendutvikling

• Hvordan kan ledere nyttiggjøre seg kunnskaper og innsikter i lederteorier?

• Presentasjon av noen praktiske forklaringsmodeller

• Oversikt over noen aktuelle lederteorier:

Taylor: Scientific management

Fayol: Generelle administrasjonsprinsipper -

Weber: Byråkratisk ledelse -- Fayol: Human relations-bevegelsen

Burns og Stalker: Organisasjonen som sosio-teknisk system

McGregor: Human resource-bevegelsen

Argyris og Schön: Ledelse og læringsprosesser

Senge: Den lærende organisasjon

Thorsrud: Ledelse og delvis selvstyrte grupper -

Adizes: Leder-PAEI ig komplimentær kompetanse

Kenning: 31 Praxes for universell god ledelse

Bennis og Nanus: Visjonsorientert ledelse -- Deming og Juran: Kvalitetsledelse

Kotter: Endringsledelse

Katzenbach og Smith: Teamledelse

Hamel og Prahalad: Kunnskapsledelse

Svebak: Humorledelse -- Goleman: Relasjonsledelse, verdiledelse og emosjonell intelligens

Andre ledelsesteorier, eks.: kriseledelse, kvinnlig ledelse, inkluderingsledelse, kaosledelse

Fordypning i ledelsesteorier:

Hersey og Blanchard: Situasjonsbestemt ledelse

Sims og Lorenzi: Selvledelse -

Bass og Avolio: Transformasjonsledelse

• Hvordan omforme lederteorier til gode og anvendbare interne ledelsesprinsipper?

 

MÅLGRUPPE:

Aktuelle kursdeltagere er ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor. Fokuset i undervisningen vil i hovedsak være rettet mot mellomleders særskilte utfordringer når det gjelder kvalitetsarbeid i den praktiske jobbhverdag.

 

UNDERVISNING:

Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid inngår også som en sentral del av læringsprosessen. Det vil bli presentert konkrete cases i ledelsesteorier foretatt i organisasjoner i offentlig og privat sektor. Undervisningsomfanget ekvivalerer fire heldagskurs tilsvarende (8 timer x 4 dager = 32 timer).

 

ARBEIDSMÅTER:

Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved deltagelse i klasseplenum, frivillige kollokviegrupper, selvstudium og ved nettveiledning. Nettveiledning skjer ved at studentene ut fra eget behov kontakter nettveileder på internett.

 

EKSAMEN:

Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen med oppgitt oppgave bestående av en teoridel og et mini-case. Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på to eller tre studenter. Ved bestått eksamen tildeles kandidaten vitnemål som dokumenterer en tilegnet kompetanse tilsvarende 7,5 studiepoeng.

 

OBLIGATORISK LITTERATUR:

Skogstad, Anders og Ståle Einarsen (red.): Ledelse på godt og vondt. Effektivitet og trivsel. Fagbokforlaget. Bergen 2002. Antall sider: 433.

Geir Lahnstein - Særskilt utviklet kompendium: 60 sider.

 

PRIS:
Kurset koster 2400 kroner for de to første kursdagen. De to siste dagene koster så 1900 kroner. For leie av lokaler, bevertning osv påløper en dagpakkepris på kr. 550,- kroner pr. kursdag som i sin helhet går til å dekke dette til konferansestedet. Om man ønsker å ta eksamen i tillegg koster dette 1200 kroner.

 

PÅMELDING:
For å melde deg på kurset send en E-post til kjaerre@online.no der du inkluderer Navn, Adresse, Telefonnummer, Fakturaadresse og en E-post vi kan få tak i deg på.

 

FOR NÆRMERE OPPLYSNINGER KONTAKT:

KLM-Lahnstein A/S v/Jan Harald Kjærre Storgaten 13 A 4550 Farsund. Mobil: 90 09 84 60 E-mail: kjaerre@online.no eller jan.harald@klm-lahnstein.com
Sertifisering i turnusplanlegging,utdyping av innhold
TEAM OG TEAMUTVIKLING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det ønskes at viktige virksomhetsområder skal organiseres og ledes som team. Les mer..

.
ENDRINGSLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å planlegge og iverksette endringer. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

KONFLIKTHÅNDTERING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å forholde seg til krevende situasjoner og personer, som kan ende opp i konflikter og konfliktsituasjoner. Les mer..

PRAKTISK PERSONALLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer mellomledere med personalansvar står overfor. Fokuset er speielt rettet mot å skape et godt arbeidsmiljø, med vekt på gjensidig faglig respekt og behov for læring og utvikling. Les mer..

PROSJEKTLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i bruk av prosjektorganisasjon som virkemiddel for å planlegge og gjennomføre vellykket endrings- og utviklingsarbeid. Spesielt fokus rettes mot det å være leder i forskjellige typer prosjekter. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

GRUNNLEGGENDE ØKONOMIFORSTÅELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder praktisk økonomistyring. Spesielt fokus på grunnleggende økonomiforståelse. Les mer..

VERDIBASERT LEDELSE

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse og innsikt i verdibasert ledelse. Verdibasert ledelse fokuserer på å utvikle en verdibevisst organisasjon og organisasjonskultur. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

ORGANISASJON OG LEDELSE

Kurset gir en grunnleggende innføring i organisasjons- og ledelsesfaget, basert på den internasjonalt renommerte læreboken til forfatterne Bolman og Deal. Organisasjonen som formelt og uformelt system vil bli beskrevet. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..