Kontakt oss  |  Lenker  |  

Vår modulbaserte lederutdanning

HER KAN DU LESE OM DEN MODULBASERTE LEDERUTDANNINGEN

Tidligere har KLM-Lahnstein arrangert vanlige åpne kurs på en eller to dager. Det vil vi fortsatt gjøre, men vi kan nå etter et gjennomført kurs på to dager tilby videre oppfølging med ytterligere et to dagers kurs. I mellomtiden vil man kunne innlevere en mindre innsendingsoppgave. Når dette er gjennomført, vil den enkelte kunne meldes opp til eksamen i det akutelle faget. Vi har tidligere gjennomført dette i et samarbeid med Høgskolen og senere Universitetet i Agder. I dette opplegget kunne man ta eksamen ved Universitetet, der hver modul bestod av 5 studiepoeng. Vi holder nå på med en evaluering av studiet i KLM-Lahnstein. Vi vil fortsette med en modulbasert mellomlederutdanning, men en del arbeid gjenstår både i utforming av studiet og valg av samarbeidspartnere. Klikk på bildet for å se oversikt over de enkelte moduler eller velg fra sidemenyen:

De enkelte moduler vil også i det videre kunne gjennomføres internt i den enkelte organisasjon, eller man kan oppnå det samme ved å følge våre åpne kurs/konferanser innenfor ledelsesfagene. Vi vil i det videre legge opp til en utdanning for flest mulig. God organisering og god ledelse er en nøkkelfaktor for at virksomheten skal lykkes. Følgelig kan dette ikke overlates til tilfeldigheter. Viktige organisasjons- og ledelsesprinsipper kan læres, og bør læres på en målrettet og systematisk måte.

Velfungerende organisasjoner er preget av et godt arbeidsmiljø med høy trivsel, åpenhet, trygghet og gjensidig mellommenneskelig respekt. Dette gir i neste omgang grunnlag for nødvendig læring og utvikling. Den gode leder er opptatt av å skape et godt og lærende arbeidsmiljø, med fokus på medarbeiderne som organisasjonens viktigste ressurs. Lederrolle og lederstil må ha som mål å skape gode samspills- og samarbeidsprosesser. Vi har tatt konsekvensen av dette og utviklet en rekke kurs innen organisasjons- og ledelsesfaget.

Kursene er lagt opp med mindre og overkommelige eksamener, der godkjent eksamen vil ekvivalere 7,5 studiepoeng pr. modul/kurs. Dette er noe større enn våre tidligere studier. Antall kursdager er det samme, men pensumlitteraturen vil bli økt.

MÅLGRUPPE Aktuelle kursdeltagere er ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor. Fokuset i undervisningen vil i hovedsak være rettet mot mellomleders særskilte utfordringer når det gjelder å utøve god ledelse i den praktiske jobbhverdag.

Alle våre kursdeltagere vil kunne gå opp til eksamen etter endt undervisning. Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid inngår også som en sentral del av læringsprosessen. Det vil bli presentert konkrete cases i kvalitetsledelse foretatt i organisasjoner i offentlig og privat sektor.

Undervisningsomfanget ekvivalerer fire heldagskurs tilsvarende (8 timer x 4 dager = 32 timer). Innsendingsoppgave: Mellom de to kurssamlingene, vil de som ønsker å gå opp til eksamen, kunne skrive en mindre innsendingsoppgave. Det kan gjøres individuelt eller i grupper på to eller tre studenter. Dette inngår da som en del av den internetbaserte veiledningen. Arbeidsmåter Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved deltagelse i klasseplenum, frivillige kollokviegrupper, selvstudium og ved nettveiledning.

Nettveiledning skjer ved at studentene ut fra eget behov kontakter nettveileder på internett. Eksamen Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen med oppgitt oppgave bestående av en teoridel og et mini-case. Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på to eller tre studenter. Karakterer fastsettes etter gjeldende normer i høyskolesystemet. Ved bestått eksamen tildeles kandidaten 5 studiepoeng.

Obligatorisk litteratur For hver modul foreligger en pensumlitteratur som er satt opp under hver modul, og det utvikles egne kompendium som kan fås kjøpt på kurset. Du kan lese mer om de enkelte mod
Sertifisering i turnusplanlegging,utdyping av innhold
TEAM OG TEAMUTVIKLING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det ønskes at viktige virksomhetsområder skal organiseres og ledes som team. Les mer..

.
ENDRINGSLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å planlegge og iverksette endringer. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

KONFLIKTHÅNDTERING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å forholde seg til krevende situasjoner og personer, som kan ende opp i konflikter og konfliktsituasjoner. Les mer..

PRAKTISK PERSONALLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer mellomledere med personalansvar står overfor. Fokuset er speielt rettet mot å skape et godt arbeidsmiljø, med vekt på gjensidig faglig respekt og behov for læring og utvikling. Les mer..

PROSJEKTLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i bruk av prosjektorganisasjon som virkemiddel for å planlegge og gjennomføre vellykket endrings- og utviklingsarbeid. Spesielt fokus rettes mot det å være leder i forskjellige typer prosjekter. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

GRUNNLEGGENDE ØKONOMIFORSTÅELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder praktisk økonomistyring. Spesielt fokus på grunnleggende økonomiforståelse. Les mer..

VERDIBASERT LEDELSE

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse og innsikt i verdibasert ledelse. Verdibasert ledelse fokuserer på å utvikle en verdibevisst organisasjon og organisasjonskultur. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

ORGANISASJON OG LEDELSE

Kurset gir en grunnleggende innføring i organisasjons- og ledelsesfaget, basert på den internasjonalt renommerte læreboken til forfatterne Bolman og Deal. Organisasjonen som formelt og uformelt system vil bli beskrevet. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..