Kontakt oss  |  Lenker  |  

GRUNNLEGGENDE ØKONOMIFORSTÅELSE

MODULBASERT PRAKTISK RETTET MELLOMLEDERUTDANNING

 

Alle våre kurs i denne utdanningen er knyttet til konkrete muligheter og utfordringer en mellomleder står overfor i sin aktuelle jobbsituasjon. Den overordnede målsettingen er at den enkelte leder skal tilegne seg økt kompetanse, som skal gi bedre oppgavemestring og bedre problemløsning. I undervisningsopplegget inngår matnyttige eksempler, egne erfaringer, refleksjon, viktige basisteorier, samt konkrete verktøy og virkemidler (teknikker) for anvendelse i praksis. Fokuset er deg selv som leder eller potensiell leder. Også medarbeidere, tillitsvalgte og vernepersonell vil ha stor nytte av kunnskapen i sine samarbeidsrelasjoner.

 

MÅL:

Etter gjennomført kurs skal studentene ha tilegnet seg generell økonomikunnskap. Det innebærer at studentene skal ha kunnskap om viktige økonomibegreper og sentrale problemstillinger knyttet til økonomistyring på avdelingsnivå i en organisasjon. Studentene skal også ha utviklet ferdigheter til å lese og forstå et enkelt årsregnskap. De skal ha utviklet tilstrekkelige ferdigheter til å føre en meningsfylt dialog med fageksperter i økonomiavdelingen.

 

DELTEMA SOM VIL BLI BEHANDLET

 • Hovedproblemstillinger i økonomifaget
 • Særskilte utfordringer når det gjelder økonomistyring i offentlig og privat virksomhet
 • Økonomistyring i forhold til gjeldende lov- og regelverk
 • Etikk og økonomi, etiske dilemma knyttet til økonomistyring og kunde- og brukerbehov
 • Moderne datasystemer brukt i økonomistyringen
 • Økonomistyring i et fremtidsperspektiv
 • Linjelederansvar og interessentmodellen, samarbeid med økonomiavdelingen
 • Ansvarliggjøring av medarbeidere for økonomisk resultat
 • Målrettet og systematisk økonomiarbeid på avdelingsplan
 • Sammenhengen mellom planlegging og budsjettering og involvering av ansatte
 • Sentrale økonomibegreper, særskilt fokus på effektivitet og produktivitet
 • Grunnleggende kostnadsteori og regnskapsteori
 • Bilagsflyt, årsoppgjør med fokus på resultatregnskap og balansekonto
 • Budsjettering og budsjetteringsprinsipper
 • Likviditetsstyring, investering, kapitalbehov og finansiering
 • Kalkulasjon og kalkulasjonsprinsipper

MÅLGRUPPE:

Aktuelle kursdeltagere er ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor. Fokuset i undervisningen vil i hovedsak være rettet mot mellomleders og medarbeideres særskilte utfordringer når det gjelder å utvikle en god kommunikasjon og et godt samarbeid. Etter fullført undervisning kan kursdeltagerne gå opp til eksamen som ekvivalerer (tilsvarer) 7,5 studiepoeng i universitets- og høyskolesystemet.

 

UNDERVISNING:

Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid inngår også som en sentral del av læringsprosessen. Det vil bli presentert konkrete cases foretatt i organisasjoner i offentlig og privat sektor. Undervisningsomfanget ekvivalerer fire heldagskurs tilsvarende (8 timer x 4 dager = 32 timer).

 

ARBEIDSMÅTER:

Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved deltagelse i klasseplenum, frivillige kollokviegrupper, selvstudium og ved nettveiledning. Nettveiledning skjer ved at studentene ut fra eget behov kontakter nettveileder på internett.

 

EKSAMEN:

Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen med oppgitt oppgave bestående av en teoridel og et mini-case. Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på to eller tre studenter. Karakterer fastsettes etter gjeld.

 

PRIS:

Kurset koster 2950 kroner for de to første kursdagen. De to siste dagene koster så1950 kroner. Om man ønsker å ta eksamen i tillegg koster dette 590 kroner i studentavgift til Universitetet i Agder. Alle betalinger kan ordnes gjennom oss slik at dere bare forholder dere til KLM-Lahnstein.

LITTERATUR:

Tor Busch, Erik Johnsen og Jan Ole Vanebo: Økonomistyring i det offentlige, 4. Utgave.  Universitetsforlaget.  Oslo 2009.

 

PRIS:

Kurset koster 2400 kroner for de to første kursdagen. De to siste dagene koster så 1900 kroner. Om man ønsker å ta eksamen i tillegg koster dette 1200 kroner. For leie av lokaler, bevertning osv påløper en dagpakkepris på kr. 550,- kroner pr. kursdag som i sin helhet går til å dekke dette til konferansestedet.

 

PÅMELDING:

For å melde deg på kurset send en E-post til kjaerre@online.no der du inkluderer Navn, Adresse, Telefonnummer, Fakturaadresse og en E-post vi kan få tak i deg på.

 

FOR NÆRMERE OPPLYSNINGER KONTAKT:

KLM-Lahnstein A/S v/Jan Harald Kjærre Storgaten 13 A 4550 Farsund Mobil: 90 09 84 60 E-mail: kjaerre@online.no eller jan.harald@klm-lahnstein.com
Sertifisering i turnusplanlegging,utdyping av innhold
TEAM OG TEAMUTVIKLING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det ønskes at viktige virksomhetsområder skal organiseres og ledes som team. Les mer..

.
ENDRINGSLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å planlegge og iverksette endringer. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

KONFLIKTHÅNDTERING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å forholde seg til krevende situasjoner og personer, som kan ende opp i konflikter og konfliktsituasjoner. Les mer..

PRAKTISK PERSONALLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer mellomledere med personalansvar står overfor. Fokuset er speielt rettet mot å skape et godt arbeidsmiljø, med vekt på gjensidig faglig respekt og behov for læring og utvikling. Les mer..

PROSJEKTLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i bruk av prosjektorganisasjon som virkemiddel for å planlegge og gjennomføre vellykket endrings- og utviklingsarbeid. Spesielt fokus rettes mot det å være leder i forskjellige typer prosjekter. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

GRUNNLEGGENDE ØKONOMIFORSTÅELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder praktisk økonomistyring. Spesielt fokus på grunnleggende økonomiforståelse. Les mer..

VERDIBASERT LEDELSE

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse og innsikt i verdibasert ledelse. Verdibasert ledelse fokuserer på å utvikle en verdibevisst organisasjon og organisasjonskultur. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

ORGANISASJON OG LEDELSE

Kurset gir en grunnleggende innføring i organisasjons- og ledelsesfaget, basert på den internasjonalt renommerte læreboken til forfatterne Bolman og Deal. Organisasjonen som formelt og uformelt system vil bli beskrevet. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..