Kontakt oss  |  Lenker  |  

OM KLM-Lahnstein

HER FINNER DU INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN SOM HELHET

KLM Lahnstein består på eiersiden av Jan Harald Kjærre, Geir Lahnstein og Tormod Mjaaseth. Alle tre er aktive i forhold til drift og utleie av Villa-KLM i Spania, mens Kjærre og Lahnstein også ivaretar alle de andre sidene av firmaet. I tillegg er flere andre tilknyttet firmaet som selvstendige medarbeidere/konsulenter.

I 1997 ble samarbeidet formelt etablert. Årlig ble det arrangert 3 - 5 store konferanser. Fra sommeren 1999 økte aktiviteten betydelig. Jan Harald Kjærre gikk inn i virksomheten i full stilling og antall konferanser har økt til mellom 20 og 30 i år 2000. Antall konferanser varierer nå etter hvilken kapasitet firmaet har. Det arrangeres nemlig også en rekke bedriftsinterne undervisningsopplegg.

Fra og med 2004 har Tormod Mjaaseth deltatt i firmaet som eier, men har gått ut av undervisningsvirksomheten. Han er fortsatt medeier og aktiv i forhold til virksomheten i Spania.

Konferansene har så langt rettet seg mot offentlig sektor, har hatt en helse- og sosialfaglig profil, foruten at tema har blitt hentet fra organisasjons- og ledelsesfaget. Det er lagt stor vekt på fagkonferanser med høyt faglig innhold og med sentrale og dyktige aktører med særlig god evne til å formidle. Konferansene er utviklet som et kunnskapstorg med rik anledning for konferansedeltagerne til å knytte nye kontakter og utvikle sitt personlige faglige nettverk.

KLM-Lahnstein ønsker fortsatt å være en sentral aktør på konferansemarkedet og ser det derfor nødvendig å kvalitetssikre arbeidet. I det videre vil vi også utvide vårt samarbeid med ulike aktører og nå en bredere og større målgruppe for noen av konferansene.

I juli 2000 kjøpte firmaet en større eiendom i Spania. Her finner man firmaets hus på ca 600 kvadratmeter boligflate og en større hage på 3 mål med svømmebasseng, utegrill, mangfoldig vekster av både frukter, prydbusker og planter. Huset er egnet til mindre konferanser og ledersamlinger for bedrifter og organisasjoner. Det vises forøvrig til egen omtale på hjemmesiden. Et aktuelt leieobjekt for mange.

Foruten egne kurs- og konferansearrangementer er virksomheten også engasjert på en rekke andre felt. Dette gjelder utviklingsarbeid, prosessveiledning, coaching, innovative prosjekter, planlegging og gjennomføring av bedriftsintern opplæring, rådgiving, formidling av andre aktører. Vi legger stor vekt på samarbeid med ulike organisasjoner, virksomheter og bedrifter.

I 2004 startet firmaet også et kurskonsept med kurs lagt til spennende reisemål i andre deler av verden. Første kurs var "Ledelse så det swinger" og kursstedet var New Orleans. Neste kurs i filosofi og ledelse ble holdt i Athen, det har vært kurs i Beijing,på Cuba og vi håper etter hvert at flere nye steder vil inngå i virksomhetens reisekonsept, eksempelvis Peru, Egypt, bare for å nevne noen steder.

Fra og med 2006 vil KLM-Lahnstein også inngå et tett samarabeid med Safia Yusuf Abdi, utdannet sykepeleier i Norge, men opprinnelig fra Somalia og har også bodd i Kenya. Safia er blitt viden kjent for sitt arbeid med flerkulturelle forhold og kjønnslemlestelse spesielt. Fra 2006 vil hun til dels arbeide i Somalia/Kenya i en prosjektstilling for Norsk Sykepleierforbund. Samtidig vil hennes virksomhet i Norge fortsette med KLM-Lahnstein som kontakt her i Norge. Vi er stolte over å ha Safia med i våre rekker. Safia har mottatt en rekke utmerkelser og priser og den aller gjeveste er nok da hun ble kåret til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 2014.

Året 2005 var et spesielt år for KLM-Lahnstein, da firmaet i samarbeid med høyskoler har kunnet utvikle et tilbud om høyere utdanning med studiepoeng. Dette gjalt først et samarbeid med Høgskolen i Akershus, et samarbeid om en 60 studiepoengs modulbasert utdanning i Ledelse av frivillige organisasjoner. På samme tid ble det utviklet et samarbeid med Høgskolen i Agder om en modulbasert "mellomlederutdanning", der ulike kurs og undervisningstilbud innen organisasjons- og ledelsesfaget kan videreføres med eksamen og som vil kunne inngå i en bachelorgrad. Samarbeidet ble videreført til Universitetet i Agder med en rekke spennende moduler innen praktisk modulbasert mellomledelse, med små muduler som er lett overkommelige i den praktiske jobbhverdag. Hver modul gir ved bestått eksamen 5 studiepoeng. Dette konseptet vil KLM-Lahnstein videreføre, enten som en egen utdanning eller i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Vår praktis modulbaserte mellomlederutdanning er nå under evaluering og videre utvikling.
Sertifisering i turnusplanlegging,utdyping av innhold
TEAM OG TEAMUTVIKLING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det ønskes at viktige virksomhetsområder skal organiseres og ledes som team. Les mer..

.
ENDRINGSLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å planlegge og iverksette endringer. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

KONFLIKTHÅNDTERING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å forholde seg til krevende situasjoner og personer, som kan ende opp i konflikter og konfliktsituasjoner. Les mer..

PRAKTISK PERSONALLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer mellomledere med personalansvar står overfor. Fokuset er speielt rettet mot å skape et godt arbeidsmiljø, med vekt på gjensidig faglig respekt og behov for læring og utvikling. Les mer..

PROSJEKTLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i bruk av prosjektorganisasjon som virkemiddel for å planlegge og gjennomføre vellykket endrings- og utviklingsarbeid. Spesielt fokus rettes mot det å være leder i forskjellige typer prosjekter. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

GRUNNLEGGENDE ØKONOMIFORSTÅELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder praktisk økonomistyring. Spesielt fokus på grunnleggende økonomiforståelse. Les mer..

VERDIBASERT LEDELSE

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse og innsikt i verdibasert ledelse. Verdibasert ledelse fokuserer på å utvikle en verdibevisst organisasjon og organisasjonskultur. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

ORGANISASJON OG LEDELSE

Kurset gir en grunnleggende innføring i organisasjons- og ledelsesfaget, basert på den internasjonalt renommerte læreboken til forfatterne Bolman og Deal. Organisasjonen som formelt og uformelt system vil bli beskrevet. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..