Kontakt oss  |  Lenker  |  

ORGANISASJONSKULTUR

 

MODULBASERT PRAKTISK RETTET MELLOMLEDERUTDANNING

 

Alle våre kurs i denne utdanningen er knyttet til konkrete muligheter og utfordringer en mellomleder står overfor i sin aktuelle jobbsituasjon. Den overordnede målsettingen er at den enkelte leder skal tilegne seg økt kompetanse, som skal gi bedre oppgavemestring og bedre problemløsning. I undervisningsopplegget inngår matnyttige eksempler, egne erfaringer, refleksjon, viktige basisteorier, samt konkrete verktøy og virkemidler (teknikker) for anvendelse i praksis. Fokuset er deg selv som leder eller potensiell leder. Også medarbeidere, tillitsvalgte og vernepersonell vil ha stor nytte av kunnskapen i sine samarbeidsrelasjoner.


MÅL:

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hva vi forstår med organisasjonskultur. Fokuset er rettet mot hva som kan gjennomføres av konkrete tiltak for å skape en bedre organisasjonskultur. Gjennomgangen av stoffet vil være knyttet til leders og medarbeiders særskilte ansvar for å bidra positivt i intern kulturutvikling. Praktiske eksempler på organisasjoner med god kultur vil bli brukt som mønster for erfaringsoverføring til egen virksomhet.

 

DELTEMAER SOM VIL BLI BEHANDLET:

• Hovedproblemstillinger og sentrale begreper

• Arven fra antropologien som inspirator i organisasjons- og ledelsesfaget

• Mennesket som jeger og som flokkdyr (fellesskap gjør sterk)

• Rammebetingelser og omgivelsenes betydning og innvirkning på kulturforhold

• Verdier, normer, holdninger, grunnleggende antagelser, virkelighetsoppfatning

• Fokus på kulturuttrykk: adferd, verbalt, materielt og strukturelt

• Human relations- og human resourceforståelse og relasjon til ønsket kultur

• Beskrivelse av forskjellige kulturtypeologier

• Hva kjennetegner den gode organisasjonskultur (kunde-, team-, læringsorientert mv.)?

• Tiltak for å skape en mer innovativ og endringsorientert kultur

• Den gode organisasjonskultur forankret i felles forpliktende personalpolitikk

• Hvordan kartlegge og analysere egen organisasjonskultur?

• Hovedkultur og subkultur, hvordan påvirker disse hverandre

• Hvordan håndtere konflikter mellom subkulturer?

• Leders og medarbeiders særskilte ansvar for å utvikle en ønsket organisasjonskultur

• Diskusjon av praktiske eksempler på kultur, slik vi ser det i arbeidslivet

• Konkrete eksempler på forsterkningsteknikker

• Sosialisering: hvordan blir nye enkeltindivider integrert i herskende kultur?

• De-sosialisering: hvordan kan enkeltindivider bryte ut av en sterk kultur?

• Menneskelige kulturforhold: våre nye landsmenn med annerledes religion og kulturbakgrunn

• Utfordringer når det gjelder morgendagens arbeid med organisasjonskultur

 

MÅLGRUPPE:

Aktuelle kursdeltagere er ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor. Fokuset i undervisningen vil i hovedsak være rettet mot mellomleders og medarbeideres særskilte utfordringer når det gjelder å utvikle en god kommunikasjon og et godt samarbeid. Etter fullført undervisning kan kursdeltagerne gå opp til eksamen som ekvivalerer (tilsvarer) 7,5 studiepoeng i universitets- og høyskolesystemet


UNDERVISNING:

Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid inngår også som en sentral del av læringsprosessen. Det vil bli presentert konkrete cases foretatt i organisasjoner i offentlig og privat sektor. Undervisningsomfanget ekvivalerer fire heldagskurs tilsvarende (8 timer x 4 dager = 32 timer).


ARBEIDSMÅTER:

Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved deltagelse i klasseplenum, frivillige kollokviegrupper, selvstudium og ved nettveiledning. Nettveiledning skjer ved at studentene ut fra eget behov kontakter nettveileder på internett.


EKSAMEN:

Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen med oppgitt oppgave bestående av en teoridel og et mini-case. Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på to eller tre studenter. Ved bestått eksamen tildeles kandidaten vitnemål som dokumenterer en tilegnet kompetanse tilsvarende 7,5 studiepoeng.

 

OBLIGATORISK LITTERATUR:

Bang, Henning: Organisasjonskultur 3. utg. TANO forlag. Oslo 1995. Antall sider: 211.

 

PRIS:

Kurset koster 2400 kroner for de to første kursdagen. De to siste dagene koster så 1900 kroner. For leie av lokaler, bevertning osv påløper en dagpakkepris på kr. 550,- kroner pr. kursdag som i sin helhet går til å dekke dette til konferansestedet. Om man ønsker å ta eksamen i tillegg koster dette 1200 kroner.


PÅMELDING:

For å melde deg på kurset send en E-post til kjaerre@online.no der du inkluderer Navn, Adresse, Telefonnummer, Fakturaadresse og en E-post vi kan få tak i deg på.

 

FOR NÆRMERE OPPLYSNINGER KONTAKT:

KLM-Lahnstein A/S v/Jan Harald Kjærre Storgaten 13 A 4550 Farsund, Mobil: 90 09 84 60 E-mail: kjaerre@online.no eller jan.harald@klm-lahnstein.com
Sertifisering i turnusplanlegging,utdyping av innhold
TEAM OG TEAMUTVIKLING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det ønskes at viktige virksomhetsområder skal organiseres og ledes som team. Les mer..

.
ENDRINGSLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å planlegge og iverksette endringer. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

KONFLIKTHÅNDTERING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å forholde seg til krevende situasjoner og personer, som kan ende opp i konflikter og konfliktsituasjoner. Les mer..

PRAKTISK PERSONALLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer mellomledere med personalansvar står overfor. Fokuset er speielt rettet mot å skape et godt arbeidsmiljø, med vekt på gjensidig faglig respekt og behov for læring og utvikling. Les mer..

PROSJEKTLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i bruk av prosjektorganisasjon som virkemiddel for å planlegge og gjennomføre vellykket endrings- og utviklingsarbeid. Spesielt fokus rettes mot det å være leder i forskjellige typer prosjekter. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

GRUNNLEGGENDE ØKONOMIFORSTÅELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder praktisk økonomistyring. Spesielt fokus på grunnleggende økonomiforståelse. Les mer..

VERDIBASERT LEDELSE

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse og innsikt i verdibasert ledelse. Verdibasert ledelse fokuserer på å utvikle en verdibevisst organisasjon og organisasjonskultur. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

ORGANISASJON OG LEDELSE

Kurset gir en grunnleggende innføring i organisasjons- og ledelsesfaget, basert på den internasjonalt renommerte læreboken til forfatterne Bolman og Deal. Organisasjonen som formelt og uformelt system vil bli beskrevet. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..