Kontakt oss  |  Lenker  |  

RELASJONSLEDELSE

MODULBASERT PRAKTISK RETTET MELLOMLEDERUTDANNING

 

Alle våre kurs i denne utdanningen er knyttet til konkrete muligheter og utfordringer en mellomleder står overfor i sin aktuelle jobbsituasjon. Den overordnede målsettingen er at den enkelte leder skal tilegne seg økt kompetanse, som skal gi bedre oppgavemestring og bedre problemløsning. I undervisningsopplegget inngår matnyttige eksempler, egne erfaringer, refleksjon, viktige basisteorier, samt konkrete verktøy og virkemidler (teknikker) for anvendelse i praksis. Fokuset er deg selv som leder eller potensiell leder. Også medarbeidere, tillitsvalgte og vernepersonell vil ha stor nytte av kunnskapen i sine samarbeidsrelasjoner.

 

MÅL:

Kurset skal gi forståelse og innsikt i relasjonsledelse som ledelsesprinsipp. Det vil spesielt være fokus på leders rolle, lederstil og ansvar for å bygge gode relasjoner mellom seg selv og sine medarbeidere. Likeledes vil også medarbeiders ansvar og positive bidrag for å skape gode relasjoner mellom kolleger bli vektlagt. Kurset vil ta utgangspunkt i gjeldende teori om relasjoner og relasjonsbygging, hvor blant annet transformasjonsledelse står sentralt. I gjennomgangen av stoffet vil det bli presentert konkrete eksempler på god relasjonsbygging. Det gjenomgående fokus er viktigheten av å skape gode relasjoner til forskjellige typer mennesker og muligheten for kontinuerlig forbedring i eksisterende relasjoner.

 

DELTEMAER SOM VIL BLI BEHANDLET:

• Hovedproblemstillinger og sentrale begreper (relasjonskompetanse)

• Litt historikk: fra human relations til emosjonell intelligens og relasjonsledelse

• Verdier, det positive menneskesyn, etikk og moral

• Tillit og lederautoritet

• Lederrolle, lederstil og lederansvar for å skape gode relasjoner mellom kolleger

• Aktører i prosessen, roller og forventninger i samspill mellom mennesker

• Den synlige leder med fokus på leder som informator, inspirator og pedagog

• Den synlige medarbeider som positiv og løsningsorientert lagspiller

• Leders og medarbeideres basiskunnskaper om kommunikasjon og motivasjon

• Hvordan kan leder bygge gode relasjoner til forskjellige typer mennesker?

• Nærmere om dialogen som verktøy, - hva fremmer og hva hemmer den gode dialog?

• Hva kjennetegner den gode prosess: transaksjoner, emosjonell og kognitiv påvirkning (læring)

• Når relasjoner går i stykker - tillit og tillitsbrudd/konflikt

• Gjenopprettelse av tillit - beklagelse/tilgivelse • Humor og historiefortelling som lim i de gode relasjoner

• Konkrete eksempler på hvordan skape nærhet og fortrolighet til kolleger

• Hvor åpenhjertig skal du være? Du skal ha nærhet, men ikke være privat og intim

• Suksesskriterier, farer og feller i arbeidet med å utvikle gode relasjoner

• Viktigheten av god relasjonsbygging, med fokus på både interne og eksterne relasjoner

• Praktiske råd og tips til hvordan bygge gode relasjoner

• Konkrete tiltak for å snu eksisterende dårlige relasjoner til gode relasjoner

• Relasjonsbygging som kontinuerlig prosess og med fokus på kontinuerlig forbedring

 

MÅLGRUPPE:

Aktuelle kursdeltagere er ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor. Fokuset i undervisningen vil i hovedsak være rettet mot mellomleders og medarbeideres særskilte utfordringer når det gjelder å utvikle en god kommunikasjon og et godt samarbeid. Etter fullført undervisning kan kursdeltagerne gå opp til eksamen som ekvivalerer (tilsvarer) 7,5 studiepoeng i universitets- og høyskolesystemet.

 

UNDERVISNING:

Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid inngår også som en sentral del av læringsprosessen. Det vil bli presentert konkrete cases foretatt i organisasjoner i offentlig og privat sektor. Undervisningsomfanget ekvivalerer fire heldagskurs tilsvarende (8 timer x 4 dager = 32 timer).

 

ARBEIDSMÅTER:

Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved deltagelse i klasseplenum, frivillige kollokviegrupper, selvstudium og ved nettveiledning. Nettveiledning skjer ved at studentene ut fra eget behov kontakter nettveileder på internett.

 

EKSAMEN:

Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen med oppgitt oppgave bestående av en teoridel og et mini-case. Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på to eller tre studenter. Karakterer fastsettes etter gjeldende normer i høyskolesystemet. Ved bestått eksamen tildeles kandidaten 7,5 studiepoeng.

 

OBLIGATORISK LITTERATUR:

Spurkland, Jan: Relasjonsledelse 2- utgave. Universitetsforlaget. Oslo 2005. Antall sider: 232. Martinsen, Øyvind (red.): Perspektiver på ledelse, kap. 7 og 8. Antall sider: 32.

 

PRIS:

Kurset koster 2400 kroner for de to første kursdagen. De to siste dagene koster så 1900 kroner. Om man ønsker å ta eksamen i tillegg koster dette 1200 kroner. For leie av lokaler, bevertning osv påløper en dagpakkepris på kr. 550,- kroner pr. kursdag som i sin helhet går til å dekke dette til konferansestedet.

 

PÅMELDING:

For å melde deg på kurset send en E-post til kjaerre@online.no der du inkluderer Navn, Adresse, Telefonnummer, Fakturaadresse og en E-post vi kan få tak i deg på.

 

FOR NÆRMERE OPPLYSNINGER KONTAKT:

KLM-Lahnstein A/S v/Jan Harald Kjærre Storgaten 13 A 4550 Farsund Mobil: 90 09 84 60 E-mail: kjaerre@online.no eller jan.harald@klm-lahnstein.com
Sertifisering i turnusplanlegging,utdyping av innhold
TEAM OG TEAMUTVIKLING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det ønskes at viktige virksomhetsområder skal organiseres og ledes som team. Les mer..

.
ENDRINGSLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å planlegge og iverksette endringer. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

KONFLIKTHÅNDTERING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å forholde seg til krevende situasjoner og personer, som kan ende opp i konflikter og konfliktsituasjoner. Les mer..

PRAKTISK PERSONALLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer mellomledere med personalansvar står overfor. Fokuset er speielt rettet mot å skape et godt arbeidsmiljø, med vekt på gjensidig faglig respekt og behov for læring og utvikling. Les mer..

PROSJEKTLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i bruk av prosjektorganisasjon som virkemiddel for å planlegge og gjennomføre vellykket endrings- og utviklingsarbeid. Spesielt fokus rettes mot det å være leder i forskjellige typer prosjekter. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

GRUNNLEGGENDE ØKONOMIFORSTÅELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder praktisk økonomistyring. Spesielt fokus på grunnleggende økonomiforståelse. Les mer..

VERDIBASERT LEDELSE

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse og innsikt i verdibasert ledelse. Verdibasert ledelse fokuserer på å utvikle en verdibevisst organisasjon og organisasjonskultur. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

ORGANISASJON OG LEDELSE

Kurset gir en grunnleggende innføring i organisasjons- og ledelsesfaget, basert på den internasjonalt renommerte læreboken til forfatterne Bolman og Deal. Organisasjonen som formelt og uformelt system vil bli beskrevet. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..