Kontakt oss  |  Lenker  |  

SITUASJONSBESTEMT LEDELSE

MODULBASERT PRAKTISK RETTET MELLOMLEDERUTDANNING


MÅL:

Kurset skal gi forståelse og innsikt i bruk av situasjonsbestemt ledelse og selvledelse som ledelsesprinsipp. Det vil spesielt være fokus på leders rolle i å velge riktig lederstil overfor sine medarbeidere i forhold til hva situasjonen krever, samt hva som medarbeider har av situasjonsbetemt behov for hjelp, støtte og kompetanseutvikling. Den nye rollen som selvledet medarbeider, hvor medarbeideren har til hovedansvar å lede og utvikle sin egen ressurs (kompetanse) vil bli behandlet. Leders nye rolle som coach og dialogpartner kjennetegner samspillet mellom leder og medarbeider. Klargjøring av handlingsrom for delegert ansvar og myndighet til selvledet medarbeider står sentralt i kurset, og blir belyst med konkrete eksempler fra praksisfeltet. Oppgaveløsning av komplekse problemer i selvledete team vil også bli tatt opp i kurset.

 

DELTEMAER SOM VIL BLI BEHANDLET:

• Hovedproblemstillinger og sentrale begreper (eks.: lederfunksjoner, lederrolle, lederstil)

• Kjennetegn på situasjonsbestemt ledelse og selvledelse som ledelsesprinsipp

• Forankring i human resource-forståelse og positivt menneskesyn

• Beskrivelse av aktuelle lederstiler

• Fokus på valg av lederstil - hva er riktig lederstil?

• Kompetanse som grunnlag for delegering av ansvar og myndighet

• Nærmere om rolleforståelsen når medarbeider har høyere kompetanse enn formell leder

• Hva innebærer det at formell leder går inn i rollen som superleder og trener av medarbeider?

• Den selvledete medarbeiders rolle og virkelighetsforståelse

• Muligheter og begrensninger i bruken av selvledelse som ledelsesprinsipp

• Hva gjør vi med medarbeidere som ikke ønsker å bære selvledet?

• Klargjøring av forventninger til den selvledete medarbeider

• Krav om villighet til at selvledet medarbeider deler sin kompetanse med andre

• Konkrete eksempler på samspill mellom leder og mellom selvledete medarbeidere

• Hva kjennetegner det selvledete team og hvordan kan dette videreutvikles?

• Hvordan arbeide og videre utvikle selvledete team til å bli gode læringstorv?

• Faremomenter og konfliktfarer ved bruk av selvledelse

• Opplegg på utvikling og trening av selvledete medarbeidere

• Konkrete råd og tips til hvordan man går frem skritt for skritt for å implementere selvledelse som ledelsesprinsipp i en organisasjon.

 

MÅLGRUPPE:

Aktuelle kursdeltagere er ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor. Fokuset i undervisningen vil i hovedsak være rettet mot mellomleders og medarbeideres særskilte utfordringer når det gjelder å utvikle en god kommunikasjon og et godt samarbeid. Etter fullført undervisning kan kursdeltagerne gå opp til eksamen som ekvivalerer (tilsvarer) 7,5 studiepoeng i universitets- og høyskolesystemet.

 

UNDERVISNING:

Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid inngår også som en sentral del av læringsprosessen. Det vil bli presentert konkrete cases foretatt i organisasjoner i offentlig og privat sektor. Undervisningsomfanget ekvivalerer fire heldagskurs tilsvarende (8 timer x 4 dager = 32 timer).

 

ARBEIDSMÅTER:

Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved deltagelse i klasseplenum, frivillige kollokviegrupper, selvstudium og ved nettveiledning. Nettveiledning skjer ved at studentene ut fra eget behov kontakter nettveileder på internett.

 

EKSAMEN:

Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen med oppgitt oppgave bestående av en teoridel og et mini-case. Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på to eller tre studenter. Karakterer fastsettes etter gjeldende normer i høyskolesystemet. Ved bestått eksamen tildeles kandidaten 7,5 studiepoeng.

 

OBLIGATORISK LITTERATUR:

Eriksen, Thomas Hylland, Thoas Gad, Øyvind L. Martinsen og Geir Thompson (red.): Selvledelse. Gyldendal akademisk. Oslo 2003. Antall sider: 180.

Martinsen, Øyvind L. (red.) Perspektiver på ledelse, kap. 1-4 og kap. 13. Gyldendal akademisk. Oslo 2004. Antall sider: 139.

Berg, Morten Emil: Superledelse. Å lede medarbeidere til å lede seg selv. Artikkel i Anders Skogstad og Ståle Einarsen (red.): Ledelse på godt og vondt. Fagbokforlaget. Bergen 2002. Antall sider: 21.

Harward buisness Review, Daniel Goleman, artikkel; "Leadership styles"

Totalt pensumomfang, antall sider: 340.

 

PRIS:

Kurset koster 2400 kroner for de to første kursdagen. De to siste dagene koster så 1900 kroner. Om man ønsker å ta eksamen i tillegg koster dette 1200 kroner. For leie av lokaler, bevertning osv påløper en dagpakkepris på kr. 550,- kroner pr. kursdag som i sin helhet går til å dekke dette til konferansestedet.

 

PÅMELDING:

For å melde deg på kurset send en E-post til kjaerre@online.no der du inkluderer Navn, Adresse, Telefonnummer, Fakturaadresse og en E-post vi kan få tak i deg på.

 

FOR NÆRMERE OPPLYSNINGER KONTAKT:

KLM-Lahnstein A/S v/Jan Harald Kjærre Storgaten 13 A 4550 Farsund Mobil: 90 09 84 60 E-mail: kjaerre@online.no eller jan.harald@klm-lahnstein.com
Sertifisering i turnusplanlegging,utdyping av innhold
TEAM OG TEAMUTVIKLING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det ønskes at viktige virksomhetsområder skal organiseres og ledes som team. Les mer..

.
ENDRINGSLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å planlegge og iverksette endringer. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

KONFLIKTHÅNDTERING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å forholde seg til krevende situasjoner og personer, som kan ende opp i konflikter og konfliktsituasjoner. Les mer..

PRAKTISK PERSONALLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer mellomledere med personalansvar står overfor. Fokuset er speielt rettet mot å skape et godt arbeidsmiljø, med vekt på gjensidig faglig respekt og behov for læring og utvikling. Les mer..

PROSJEKTLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i bruk av prosjektorganisasjon som virkemiddel for å planlegge og gjennomføre vellykket endrings- og utviklingsarbeid. Spesielt fokus rettes mot det å være leder i forskjellige typer prosjekter. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

GRUNNLEGGENDE ØKONOMIFORSTÅELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder praktisk økonomistyring. Spesielt fokus på grunnleggende økonomiforståelse. Les mer..

VERDIBASERT LEDELSE

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse og innsikt i verdibasert ledelse. Verdibasert ledelse fokuserer på å utvikle en verdibevisst organisasjon og organisasjonskultur. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

ORGANISASJON OG LEDELSE

Kurset gir en grunnleggende innføring i organisasjons- og ledelsesfaget, basert på den internasjonalt renommerte læreboken til forfatterne Bolman og Deal. Organisasjonen som formelt og uformelt system vil bli beskrevet. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..