Kontakt oss  |  Lenker  |  

Team og teamutvikling

MODULBASERT PRAKTISK RETTET MELLOMLEDERUTDANNING


Alle våre kurs i denne utdanningen er knyttet til konkrete muligheter og utfordringer en mellomleder står overfor i sin aktuelle jobbsituasjon. Den overordnede målsettingen er at den enkelte leder skal tilegne seg økt kompetanse, som skal gi bedre oppgavemestring og bedre problemløsning. I undervisningsopplegget inngår matnyttige eksempler, egne erfaringer, refleksjon, viktige basisteorier, samt konkrete verktøy og virkemidler (teknikker) for anvendelse i praksis. Fokuset er deg selv som leder eller potensiell leder. Også medarbeidere, tillitsvalgte og vernepersonell vil ha stor nytte av kunnskapen i sine samarbeidsrelasjoner.

 

MÅL:

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det ønskes at viktige virksomhetsområder skal organiseres og ledes som team. Teamorganisering skal forankres i et positivt menneskesyn og konkretiseres i en løsningsorientert og fremtidsrettet organisasjonskultur. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen i ansvaret for å skape velfungerende team. Team som organisasjonsmodell, teamets rammebetingelser og formaliteter vil bli belyst. Sentrale teamfunksjoner og teamroller vil bli gjennomgått med konkrete forslag til målrettede og systematiske teamutviklingstiltak. Det vil også bli gitt en presentasjon av aktuelle verktøy som kan brukes i arbeidet med teamutvikling og effektmåling.

 

DELTEMAER SOM VIL BLI BEHANDLET:

• Hovedproblemstillinger og sentrale begreper

• Fra uforpliktende gruppevirksomhet til velfungerende og forpliktende team

• Verdisyn i forståelse av team som organisasjonsform

• Klargjøring av kriterier som kjennetegner det velfungerende team

• Mandat og spilleregler for opprettede team

• Forskjellige typer team og aktuelle teamroller

• Fokus på funksjonsforståelse og rolleavklaring til basisorganisasjonen

• Kjennetegn på den gode teamleder og de gode teammedarbeidere (aktørperspektivet)

• Teamet som lærings- og utviklingsarena

• Kjennetegn på de gode teamprosessene

• Hvordan håndtere mulige konflikter som kan oppstå i teamet

• Hvordan forhindre at teamet for raskt oppnår enighet (såkalt ªgroupthinkª)

• Suksesskriterier, farer og feller i arbeidet med team

• Konkrete forslag til hvordan praktisk å utvikle mer velfungerende team

• Presentasjon av aktuelle verktøy til bruk ved teamutvikling

• Effektmåling av gjennomførte teamutviklingstiltak

 

MÅLGRUPPE:

Aktuelle kursdeltagere er ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor. Fokuset i undervisningen vil i hovedsak være rettet mot mellomleders og medarbeideres særskilte utfordringer når det gjelder å utvikle en god kommunikasjon og et godt samarbeid. Etter fullført undervisning kan kursdeltagerne gå opp til eksamen som ekvivalerer (tilsvarer) 7,5 studiepoeng i universitets- og høyskolesystemet.

 

UNDERVISNING:

Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid inngår også som en sentral del av læringsprosessen. Det vil bli presentert konkrete cases foretatt i organisasjoner i offentlig og privat sektor. Undervisningsomfanget ekvivalerer fire heldagskurs tilsvarende (8 timer x 4 dager = 32 timer).

 

ARBEIDSMÅTER:

Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved deltagelse i klasseplenum, frivillige kollokviegrupper, selvstudium og ved nettveiledning. Nettveiledning skjer ved at studentene ut fra eget behov kontakter nettveileder på internett.

 

EKSAMEN:

Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen med oppgitt oppgave bestående av en teoridel og et mini-case. Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på to eller tre studenter. Karakterer fastsettes etter gjeldende normer i høyskolesystemet. Ved bestått eksamen tildeles kandidaten 7,5 studiepoeng.

 

OBLIGATORISK LITTERATURt:

Larsen, Rolf-Petter: Teamutvikling Cappelen akademisk forlag. Oslo 1998. Antall sider: 240.

 

PRIS:

Kurset koster 2400 kroner for de to første kursdagen. De to siste dagene koster så 1900 kroner. Om man ønsker å ta eksamen i tillegg koster dette 1200 kroner. For leie av lokaler, bevertning osv påløper en dagpakkepris på kr. 550,- kroner pr. kursdag som i sin helhet går til å dekke dette til konferansestedet.

 

PÅMELDING:

For å melde deg på kurset send en E-post til kjaerre@online.no der du inkluderer Navn, Adresse, Telefonnummer, Fakturaadresse og en E-post vi kan få tak i deg på.

 

FOR NÆRMERE OPPLYSNINGER KONTAKT:

KLM-Lahnstein A/S v/Jan Harald Kjærre Storgaten 13 A 4550 Farsund, Mobil: 90 09 84 60 E-mail: kjaerre@online.no eller jan.harald@klm-lahnstein.com
Sertifisering i turnusplanlegging,utdyping av innhold
TEAM OG TEAMUTVIKLING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det ønskes at viktige virksomhetsområder skal organiseres og ledes som team. Les mer..

.
ENDRINGSLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å planlegge og iverksette endringer. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

KONFLIKTHÅNDTERING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å forholde seg til krevende situasjoner og personer, som kan ende opp i konflikter og konfliktsituasjoner. Les mer..

PRAKTISK PERSONALLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer mellomledere med personalansvar står overfor. Fokuset er speielt rettet mot å skape et godt arbeidsmiljø, med vekt på gjensidig faglig respekt og behov for læring og utvikling. Les mer..

PROSJEKTLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i bruk av prosjektorganisasjon som virkemiddel for å planlegge og gjennomføre vellykket endrings- og utviklingsarbeid. Spesielt fokus rettes mot det å være leder i forskjellige typer prosjekter. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

GRUNNLEGGENDE ØKONOMIFORSTÅELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder praktisk økonomistyring. Spesielt fokus på grunnleggende økonomiforståelse. Les mer..

VERDIBASERT LEDELSE

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse og innsikt i verdibasert ledelse. Verdibasert ledelse fokuserer på å utvikle en verdibevisst organisasjon og organisasjonskultur. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

ORGANISASJON OG LEDELSE

Kurset gir en grunnleggende innføring i organisasjons- og ledelsesfaget, basert på den internasjonalt renommerte læreboken til forfatterne Bolman og Deal. Organisasjonen som formelt og uformelt system vil bli beskrevet. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..